شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد (یاسمین)

ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد

(استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی)


در 9 طبقه به متراژ 3700 متر مربع
(كارفرما: بانك پاسارگاد 1389)

ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد
ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد
ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد
ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد
ساختمان سرپرستی شرق بانک پاسارگاد