شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

پروژه های در حال اجرا

شعب ویژه بانک گردشگری

طراحی شعب ویژه بانک گردشگری

(طرح مفهومی Concept)

کارفرما: بانک گردشگری (1393)

اشتراک در پروژه های در حال اجرا