شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک

ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک
(خيابان سئول تهران)
  • مساحت 13000 مترمربع
  • بازنگري بر نقشه هاي موجود معماري ـ سازه ـ تأسيسات مكانيكال و الکتريکال
  • نظارت بر حسن اجراي عمليات اجرايي شامل نظارت عاليه و مقيم
كارفرما: سازمان توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور1386- 1384
ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک
ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک
ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک
ساختمان موزه ورزش و کميته ملي المپيک