شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

شعب بانک گردشگری

طراحی ایده (کانسپت) یکسان در شعب سراسر کشور
12 شعبه تا کنون (فرشته، یوسف آباد، جردن، کرمان، کیش، مشهد، میرداماد، هتل قو، رامسر، رشت، تبریز، قائم مقام)
كارفرما: بانک گردشگری 1390-1389
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - فرشته
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - یوسف آباد
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - جردن
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان
شعب بانک گردشگری - کرمان