شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

مسجد بزرگ امام سجاد (ع) واقع در پارك آبي آزادگان

مسجد بزرگ امام سجاد (ع) واقع در پارك آبي آزادگان
(تهران)
  • تهيه طرح مقدماتي و جانمايي مسجد
  • تهيه نقشه هاي مرحله اول معماري، سازه و تأسيسات
  • انجام خدمات در مرحله دوم و تهيه جزئيات اجرايي
  • نظارت بر حسن اجراي عمليات
كارفرما: سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران 1384-1383