شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

ساختمان اداری الهيه تهران

( دفتر مرکزی در شرف تأسيس بانک فارس)
8 طبقه به متراژ 8000 متر مربع
كارفرمايان : شركتهای ساختماني هشتم و فارس 1386
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران
ساختمان اداری الهيه تهران