شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

ساختمان اداری شرکت داروگر

ساختمان اداری شرکت داروگر
(ولیعصر تهران) 6 طبقه به متراژ 2000 مترمربع
كارفرما: شركت های داروگر 1388
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر
ساختمان اداری شرکت داروگر