شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

ساختمان اداری و تجاري شهيد باهنر

(نياوران – تهران)
5 طبقه سازه اي با 600 متر مربع زير بنا داراي يك واحد تجاري همكف
كارفرما : بانك پاسارگاد 1385