شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

علی قاسمی

رئیس هیات مدیره 
سوابق تحصیلی

 • كارشناس ارشد مهندسی معماری و شهر سازی – تهران
 • کارشناس ارشد مديريت بازرگانی - بوردو فرانسه
 • دانشجوی دوره دكتری مديريت بين الملل - بوردو فرانسه

فعالیت های حرفه ای

 • رئيس هيأت مديره شركت مهندسی طرح اسليم گستر (سهامی خاص)، بخش خصوصی
 • رئيس هيأت مديره شركت طرح و ساخت معماران پيشرو (سهامی خاص) بخش خصوصی
 • عضو هيأت علمی و مدرس دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
 • سوابق و مشاغل كاری
 • طراح ، ناظر در طرحها و پروژه های ساختمانی شركت مهندسان مشاور پيرراز ، تهران و كرمان 1371-1375
 • طراح ، ناظر و همچنين رئيس هيأت مديره و مدير فنی و اجرايی شركت مهندسان مشاور طرح اسليم گستر 1375-1378
 • مدير دفتر فنی حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی 1378-1380مشاور عالی مديرعامل در شركت توسعه و عمران سوره آزادی، ‌وابسته به حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی 1379-1370
 • مجری و مدير طرح های عمرانی سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنياد مستضعفان 1380-1381
 • نايب رئيس هيأت مديره و معاون فنی و اجرايی شركت توسعه ساختمان غرب ، وابسته به سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنياد مستضعفان 1380-1381
 • مديرعامل شركت نيك جوش باختر ،‌ وابسته به سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنياد مستضعفان 1382-1384
 • مدير بنياد الايرانيه M.G.F ليبی ، نمايندگی بنياد مستضعفان در شمال آفريقا 1382-1384
 • رئيس هيأت مديره شركت ساختمانی خاور ،‌ وابسته به سازمان عمران و مسكن بنياد مستضعفان 1384-1385

 سايت شخصی