شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

انبار شماره 2 بانک پاسارگاد

انبار شماره 2 بانک پاسارگاد

(تهران)

در 3 طبقه به متراژ 5100 مترمربع

کارفرما: بانک پاسارگاد 1392

انبار شماره 2 بانک پاسارگاد
انبار شماره 2 بانک پاسارگاد
انبار شماره 2 بانک پاسارگاد
انبار شماره 2 بانک پاسارگاد
انبار شماره 2 بانک پاسارگاد