شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

در سال 1375 به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی مطابق با استانداردهای فنی پیشرفته تاسیس گردیده است.

زمینه فعالیت
  • طراحی و اجرای پروژه های معماری
  • شهرسازی
  • سازه
  • تاسیسات
  • منظر
خط مشی شرکت ...

اعضای هیات مدیره

علی قاسمی
................رئیس هیات مدیره 

احمدرضا عظیمی
................عضو هیات مدیره و مدیرعامل

محمدرضا امیدوار

................نایب رئیس هیات مدیرهمدیران و سازمان داخلی

 

گواهی ها:

گواهی نامه گواهی نامه گواهی نامه گواهی نامه گواهی نامه
الاشتراك في Front page feed